Privacy

Jouw privacy is voor Licia van groot belang. We houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat we deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met jouw gegevens doen en welke gegevens wij verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Licia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw geestelijke gezondheid / medische gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@licia.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Licia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Geestelijke gezondheid/medische gegevens

Dit enkel en alleen met het doel om je onze diensten aan te kunnen bieden: online psychologische hulp. De grondslag hiervoor is ‘overeenkomst’.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Licia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling  (het sturen van een factuur naar je email-adres)
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Licia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (adresgegevens voor de factuur)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij behandeling
Licia bewaart je gegevens vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Daarna worden alle persoonlijke gegevens gewist. Dit is bepaald op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Mocht je ervoor willen kiezen je dossier te laten vernietigen, is dat mogelijk. Hiervoor hebben wij schriftelijk toestemming nodig en een kopie van je paspoort of id-bewijs. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@licia.nl.

Bij aanmelding / afkeuren behandelplan
Mocht je ervoor kiezen niet akkoord te gaan met het behandelplan, bewaart Licia je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam: 3 maanden na laatste contactmoment
E-mail adres: 3 maanden na laatste contactmoment
Reden van aanmelding: 3 maanden na laatste contactmoment
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het aanmeldformulier, per mail of via overige correspondentie – 3 maanden na laatste moment van contact

Onze reden om deze data 3 maanden te bewaren, na het laatste moment van contact, is dat een cliënt mogelijk na een aantal maanden opnieuw contact zoekt. Voor de behandelaar kan het dan handig zijn om deze informatie voor handen te hebben (bijvoorbeeld de initiële aanmelding van cliënt) om zo alsnog tot een zo goed mogelijke behandeling of correspondentie te komen.

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens
Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of wens je een correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via info@licia.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Licia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Licia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Licia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. We hebben Google Analytics zo ingesteld dat je gegevens niet met Google gedeeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Licia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@licia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Licia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Licia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@licia.nl

Klachtenregeling
Mijn beroepsvereniging, het NIP, gebiedt mij na het het laatste contact moment een klachtenbrochure mee te geven. Mocht je nog met een klacht zitten, die je liever niet met jouw behandelaar persoonlijk wil of kan bespreken, dan kun je via de onderstaande link de klachtprocedure inzien: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

Deze privacyverklaring geldt voor alle medewerkers van Licia.

Contactgegevens:

Licia online therapie
Kleine Oost 23
1621GR Hoorn